git The Gents

ANBI-status

Stichting The Gents (dd. 28-03-2021)

Het RSIN/fiscaal nummer: 808926743


Contactgegevens

Dhr. H. Donkers (penningmeester)

Correspondentieadres

Asserpark 25

6706 HA Wageningen


De doelstelling

De stichting The Gents heeft tot doel het in standhouden dan wel doen houden van het Vocaal Mannenensemble “The Gents", en wil dit ensemble op zo hoog mogelijk niveau laten musiceren met programma’s van hoge kwaliteit, zodat het naast andere Nederlanse top-ensembles een ijkpunt vormt voor de vocale muziekbeoefening in Nederland en de bloei daarvan bevordert. Het ensemble moet kansen bieden aan talentvolle zangers, en door airplay en exposure de populariteit van vocale muziek vergroten.

Het beleidsplan

Zie beleidsnotitie, onder.

Bestuur

Geert Meijering – voorzitter

Kor Brouwer – secretaris

Hans Donkers – penningmeester

Het beloningsbeleid

De zangers van The Gents ontvangen geen enkele vergoeding; zij betalen contributie en nemen hun eigen reiskosten voor hun rekening. Onze dirigente ontvangt een honorarium volgens de richtlijnen die door Kunstfactor en KCZB zijn opgesteld. Het bestuur is onbezoldigd, maar kan gebruik maken van een extern management dat werkt op provisiebasis.

Staat van baten en lasten 2020

BATEN LASTEN
contributie € 4.050,00 personele kosten € 9.999,00
giften € 25,00 kosten externen € 4.947,00
fondsen en subsidies € 13.000,00 muziekmiddelen € 51,00
concerten (incl. BTW) € 7.365,00 kantoorkosten € 349,00
rente € 0,00 huur repetitieruimte € 375,00
overige inkomsten € 119,00 bankkosten € 132,00
voorbelasting btw € 1.564,00 reis- en verblijfkosten € 0,00
lening € 0,00 kosten concerten € 2.939,00
saldo bankrekening (1 jan 2020) € 3.727,00 overige kosten € 3.276,00
       
TOTAAL € 29.850,00   € 22.068,00
RESULTAAT € 7.783,00

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kaalslag in de culturele sector is ook aan The Gents niet ongemerkt voorbij gegaan. We merken dat het aantal mogelijkheden voor concerten op interessante podia afneemt, en we kregen te maken met afzeggingen van concerten om financiële redenen. 2016 was het eerste jaar dat we op zuivere amateurbasis werkten: we moesten afscheid nemen van onze zakelijk leider en het externe bestuur. Terwijl de zangers voorheen konden rekenen op reiskostenvergoeding, ging iedereen contributie betalen en waren de reiskosten voortaan voor eigen rekening. Er is een nieuw bestuur geformeerd vanuit de zangers. Er werd geen beroep gedaan op fondsen, de onkosten zijn volledig betaald uit de opbrengsten van concerten en door de contributies van de zangers. Hoewel de concerten in aantal tegenvielen, waren ze qua publieke belangstelling en waardering steeds een groot succes.

In 2016 hebben The Gents concerten gegeven in Zuidbroek, Amsterdam, Kampen, Sliedrecht, Zwolle en Tilburg, met 2 programma’s:­­­­­ “The Long Day Closes”, met deels renaissance en vroeg-barok repertoire, en deels spirituals en lichte muziek, en “A Spotless Rose – Marialiederen uit alle eeuwen en landen”, dat wij in de advent-periode hebben gebracht.

In 2017 waren er concerten in het Orgelpark in Amsterdam, de Edesche Concertzaal, De Lawei in Drachten (samen met Brassband De Waldsang), de Bovenkerk in Kampen (samen met het Kampen Boys Choir) en waren The Gents te horen op de Internationale Koorbiënnale te Haarlem en in een Evensong in Utrecht. De samenwerkingsprojecten waren deels voor eigen risico. Daarnaast organiseerden The Gents in september in Wageningen een afscheidsconcert voor Krista Audere die vertrok als artistiek leider. De kerstconcerten werden geleid door Arnaud van Gelder, zelf oud-zanger van The Gents.

Sinds januari 2018 staan The Gents onder leiding van Annemiek van der Ven. Er ontstond meteen een hechte samenwerking tussen haar en het vernieuwde vocaal ensemble, waarin oudgedienden werden vervangen door tieners en twintigers, deels afkomstig uit de jongenskoren van Roden en Kampen.
In haar debuutjaar nam zij met The Gents meteen een nieuwe cd op: “To Mary”. Op de cd lijkt de Heilige Maagd centraal te staan, of bedriegt ons de schijn? In bekende kerkelijke teksten draait het duidelijk om de kerkelijke Maria: in de Maria-antifonen Regina Coeli (Jan Pieterszoon Sweelinck), Salve Regina (Hendrik Andriessen) en het Ave Maria. Maar in het gedicht To Mary van John Clare, dat Wouter van Belle voor ons op muziek zette, is niet meteen duidelijk of het om de Moeder Gods gaat of om een andere “Mary”. En nog meer wereldlijk werk bezingt een vrouwelijke geliefde, zoals in Voor Haar, dat Wijnand van Klaveren voor ons arrangeerde. Gaat het over Maria? Of over een andere bijzondere vrouw?

Aansluitend aan de cd-opnamen in de Cunerakerk in Rhenen gaven The Gents 11 concerten met het programma “To Mary”:

26 mei Burgwalkerk, Kampen (try out)
1 juni Pieterskerk, Utrecht
30 juni Bonaventurakerk, Woerden
2 september De Winsinghhof, Roden
16 september Grote of St. Bavokerk, Haarlem
4 november Concertgebouw, Spiegelzaal, Amsterdam
4 november St. Michaelkerk, Schalkwijk
11 november Krijtbergkerk, Amsterdam
18 november Geertekerk, Utrecht
13 januari 2019 Cultuurkoepel, Heiloo

2018/2019 - Samenwerking Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers
Tussen december 2018 en maart 2019 werkten The Gents samen met de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. Speciaal voor deze samenwerking schreef Egbert van Groningen een flink aantal arrangementen die tijdens drie verschillende concerten ten gehore werden gebracht.

2 decemberPrinsenhof, Delft
8 februariMusis Sacrum, Arnhem
16  maart Nationaal Militair Museum, Soesterberg (Nacht van de militaire muziek)

2019 - Denkend aan Holland
In het voorjaar van 2019 startten The Gents met de voorbereidingen voor een nieuw concertprogramma: “Denkend aan Holland”. Daarin stonden Nederlandse componisten vanaf 1880 centraal. Op het programma stonden parels uit de, veelal recente, Nederlandse muziekgeschiedenis die niet vaak het podium haalden, zeker niet uitgevoerd in mannenkoor-bezetting. De ‘Mysteria Gaudiosa’ van Hendrik Andriessen zijn speciaal voor dit project uitgegeven. De cyclus is slechts twee keer eerder uitgevoerd in Nederland. Daarnaast klonk de ‘Sacramentslof’ van Albert de Klerk en volksmuziek van Herman Strategier. De organist Wouter van Belle schreef speciaal voor the Gents een lied met orgelbegeleiding, op John Clare’s mystieke gedicht ‘To Mary’. Ook zongen we liederen van de Rotterdamse organist en componist Hayo Boerema en klonken er gedichten van vooraanstaande Nederlandse dichters: Ida Gerhardt, Frederik van Eeden en Hendrik Marsman. Van laatstgenoemde werd zijn bekendste gedicht ‘Herinnering aan Holland’ voor The Gents op muziek gezet door Monique Krüs. Het programma werd afgesloten met prachtige luisterliedjes van Maarten van Roozendaal en Toon Hermans.

Voor het programma werd samengewerkt met de dichters Anne Broeksma en Hanneke van Eijken bij een aantal liederen een inleiding gaven en voordroegen uit eigen werk. Speciaal voor dit programma schreven zij een eigen ode aan de Nederlandse taal.

“Denkend aan Holland” werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

18 mei Grote of Mariakerk, Meppel
30 juni Lebuïnuskerk, Deventer
6 juli Zuiderkerk, Enkhuizen
8 september Grote of St. Bavokerk, Haarlem
15 septemberOrgelpark, Amsterdam
13 oktober Nicolaikerk, Appingedam
2 november Lutherse Kerk, Den Haag
15 november Broederkerk, Kampen

The World for Christmas
In december 2019 was dit programma vier maal te beluisteren: een prettige mix van moderne en traditionele kerstliederen.
15 december St. Lambertuskerk, Buren
21 december Nieuwe Kerk, Groningen
22 december Op Hodenpijl, Schipluiden
24 december Bergkerk, Deventer

In 2020 ging het programma Denkend aan Holland nog een aantal keren (deels) op herhaling.
1 februari St. Petrusbasiliek, Boxtel
8 februari Noorderkerk, Amsterdam
14 februari Pieterskerk, Utrecht
16 novemberPhilharmonie Haarlem - uitgesteld
Daarnaast waren we bezig met de voorbereidingen voor een prestigieus vocaal concours waarvoor we waren geselecteerd: ’Florilège Vocal de Tours’, dat plaats zou vinden tijdens Pinksteren 2020 in het Franse Tours. Vooraf waren er try-outs gepland in Nederland en na afloop zou er een concerttournee volgen. Helaas ging dat allemaal niet door, vanwege de corona-crisis. En hoewel we aanvankelijk nog de repetities hebben voortgezet in de hoop op betere tijden, zagen we ons kort na de zomervakantie, mede om financiële redenen, genoodzaakt onze activiteiten voor onbepaalde tijd geheel te staken.

Beleidsnotitie The GentsFebruari 2017

Ambitie

De stichting The Gents heeft tot doel het in standhouden dan wel doen houden van het Vocaal Mannenensemble “The Gents”. Deze ( statutaire) doelstelling wordt nagestreefd door op hoog niveau te musiceren om daarmede programma’s van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden, die in voldoende mate door podia geprogrammeerd worden. Binnen drie jaar:

 • Zijn The Gents een solide vocaal ensemble dat functioneert als een voertuig voor goede zangers en de dirigent(e) om op de betere en grotere nationale podia te musiceren. Aangevuld met één buitenlandse tournee per twee jaar. Ook wordt met enige regelmaat op kleinere podia en tijdens speciale evenementen gemusiceerd , om voldoende financiële middelen te generen en de continuïteit te waarborgen.
 • Zingen The Gents maximaal 20 concerten per jaar.
 • Krijgen voldoende jonge zangers de kans zich te ontwikkelen binnen het ensemble, onder de voorwaarde dat zij over voldoende muzikale vaardigheden beschikken.
 • Wordt – indien dit bijdraagt aan bovenstaande – met enige regelmaat samengewerkt met gastdirigenten.

Om dit te bereiken zijn in ieder geval de volgende vijf aspecten van belang:

1: Een energieke dirigent(e), die zich volledig inzet voor de doelstellingen van The Gents en daar aan met elan en creativiteit op een inspirerende wijze vorm geeft.

Dit betekent:

Een grote betrokkenheid van de dirigent(e) bij The Gents . Voor die betrokkenheid is het van groot belang dat zij ook leiding geeft aan het bepalen van de artistieke lijn en daar haar stempel op drukt.

2: Motivatie en betrokkenheid van de zangers door met elkaar op hoog niveau te musiceren in een vriendschappelijke sfeer.

Dit betekent:

 • De zangers zijn zich er van bewust dat het realiseren van de doelstellingen voor een belangrijk deel afhankelijk is van hun enthousiasme en inzet.
 • Een ieder moet zich afvragen of de werk- en privé situatie het hen mogelijk maakt een dergelijke positieve bijdrage te leveren.
3: Handhaving van een hoge zangkwaliteit.

Dit betekent:

 • De ambities en de zangkwaliteit van iedere individuele zanger dienen te passen bij de doelstellingen en ambities van The Gents.
 • Iedere zanger committeert zich volledig aan The Gents en levert duurzaam een serieuze bijdrage aan de muzikale prestaties van The Gents.
 • Om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen kan de dirigent(e) functioneringsgesprekken voeren met de zangers. Tevens zal de dirigent(e) aangeven of zij versterking van het koor met nieuwe leden nodig vindt of dat afscheid moet worden genomen van zangers.
4: Een programmering waarin de aspecten die The Gents bijzonder maken zo goed mogelijk tot hun recht te komen.

Deze aspecten zijn in hoofdzaak: klankkleur van het koor, hecht muzikaal collectief, muziek uit verschillende stijlperiodes kunnen combineren in één programma.

Dit betekent:

 • Zoek in programmering naar contrasten en verbindingen. Dit geeft een programma kleur, logica en verhaal.
 • Doe waarin je goed bent, maar doe het elke keer op een andere manier, in een andere context. De kwaliteit van The Gents komen vooral tot hun recht in: Oude muziek, 20/21ste-eeuwse composities en pop-arrangementen (uit het hoofd).
 • Samenwerking met instrumentalisten opzoeken, als deze ook dienstbaar aan The Gents kunnen zijn.
5: Een duidelijke artistieke leiding

Dit betekent:

De artistieke lijn van The Gents en de keuzes in programmering worden bepaald door de dirigent(e) in afstemming met de manager, een bestuurslid en eventueel enkele zangers. Ruim voor de aanvang van ieder seizoen zal door de artistieke commissie, ook uit ‘commercieel’ oogpunt, een aantal attractieve programma’s worden opgesteld.